maskmask

SPROSTOWANIE SIWZ do przetargu nr 2/2019

„Zakup i dostawa dwóch ładowarek kołowych o pojemności łyżki minimum 4,4 m3 i masie minimum 25 Mg dla Haldex S.A.”

XXI. Termin i miejsce składania ofert.

3. Na opakowaniu należy umieścić pieczęć firmową Oferenta, adres Zamawiającego, nr sprawy, przedmiot zamówienia oraz napis:

Nie otwierać przed dniem 08.03.2019r. godz. 9:30