maskmask

Wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych Haldex SA

Konkurs ofert nr 05/2018

 1. Zamawiający ogłasza zamówienie na :

„Wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych w Mysłowicach przy ul. Cmentarnej 15 na podstawie przygotowanych  projektów budowlanych rozbiórki obiektów zlokalizowanych na terenie Zakładu Haldex – Brzezinka Z-6 w Mysłowicach wraz z wykonaniem operatu geodezyjnego”

 1. Rodzaj zamówienia: konkurs ofert – nr 05/2018
 2. Termin realizacji zamówienia: 6 tygodni od daty przekazania placu budowy.
 3. Szczegółowy Zakres Zamówienia dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego haldex.com.pl w dziale „Przetargi” lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 18.06.2018r. w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.00.
 4. Oferty można składać osobiście lub listownie ( z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7.00-14.00 w HALDEX S.A. , pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 02.07.2018 r. do godz. 1000.
 5. Zamawiającemu przysługuję prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że konkurs nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.
 6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2018 r. o godz. 1100 w sali nr 518.
 7. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:
  • w sprawach technicznych:   Marek Sikora, tel. : +48 32 786-95-45, 501 599 953 ; Jacek Soczek, tel. : +48 32 223 80 20, 502 679 149
  • w sprawach formalnych: Aleksandra Litwińska, tel.: +48 32 786-95-60 ; Jolanta Jamróz, tel.: +48 32 786-95-60
 1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z:
  • Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. obowiązującymi w HALDEX S.A., dostępnymi na stronie internetowej www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.