maskmask

Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej

HALDEX S.A. ogłasza konkurs ofert na: Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej (ul. Ostatnia w Bytomiu) na teren Zakładu Z-18 „Haldex-Chropaczów” w Świętochłowicach

Zakres zadania obejmuje:

 1. Wykonanie prac związanych z połączeniem nawierzchni jezdni ul. Ostatniej z nawierzchnią zjazdu przy wykorzystaniu krawężników najazdowych typu ciężkiego (do 20 m), połączenie krawężnika z nawierzchnią asfaltową należy uszczelnić masą bitumiczną.
 2. Wykonanie rowu odwadniającego przy czym dno rowu oraz skarpa powinny być umocnione kruszywem mineralnym.
 3. Prace należy wykonać z zachowaniem niżej wymienionych warunków i parametrów technicznych:
 4. Szerokość zjazdu nie powinna być mniejsza niż 7m, w tym szerokość jezdni na zjeździe nie większa niż 6 m – zjazd należy zlokalizować zgodnie z załączonym szkicem;
 5. Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi winno być wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 5,0 m;
 6. Pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi winno być dostosowane do jej ukształtowania i na długości nie mniejszej niż 7,0 m nie powinno być większe niż 5%;
 7. Z uwagi na prowadzoną działalność nawierzchnię na zjeździe wykonać z płyt betonowych, kategoria ruchu KR6 (ruch ciężki);
 8. Należy wprowadzić i utrzymywać oznakowanie pionowe wyjazdu znakiem B-20 oraz ostrzegawcze A-30 z tabliczką „wyjazd z budowy”;
 9. Nie dopuszcza się spływu wody z działki 3116/1 poprzez zjazd na jezdnię ul. Ostatniej;
 10. Na szerokości zjazdu ewentualne istniejące sieci uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć rurami ochronnymi;
 11. Z uwagi na charakter prowadzonej działalności na działce nr 3116/1 w celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ul. Ostatniej bezwzględnie musi być utrzymana czystość nawierzchni zjazdu jezdni ul. Ostatniej.

Wymagania Zamawiającego:

 1. Cena oferty powinna być podana w PLN jako kwota netto i brutto,
  z wyszczególnieniem stawki i wartości podatku VAT.
  Wykonanie zadania zgodnie z zakresem niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Termin ukończenia realizacji zadania: do 30.06.2018r.
 3. Termin udzielenia gwarancji na wykonane prace: 12 miesięcy od daty końcowego odbioru robót.
 4. Termin płatności: 90 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z Oferentami.

 

Ofertę prosimy przesłać do dnia 29.05.2018r. do godz. 14:00 – drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela:

Anna Guzik 32 786 95 71,

Paweł Mazur 797 334 175.