maskmask

Zakończenie - Przetarg nr 10/2024

 

 

Zamawiający informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nr 10/2024 została wybrana najkorzystniejsza oferta, w oparciu o jedyne kryterium oceny oferty - cena 100% (pkt XVIII SWZ). 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Konsorcjum firm: ERA Spółka z o.o. – Lider, ul. Katowicka 16 b, 41-500 Chorzów, NOVIA Spółka z o.o. – Partner, ul. Paderewskiego 34, 41-500 Chorzów