maskmask

ZAKOŃCZENIE PRZETARGU NR 16/2019

Zamawiający zgodnie z § 30 pkt 2 Regulaminu postępowania  w sprawach o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane – nie objęte ustawą prawo zamówień publicznych w dniu 28.06.2019r. podjął decyzję o zakończeniu postępowania przetargowego nr 16/2019 bez wyboru oferty.