maskmask

Zakup odzieży roboczej i innych

Zamawiający ogłasza zamówienie na :

Zakup przez HALDEX S.A zwanym dalej Zamawiającym, odzieży roboczej, obuwia ochronnego, środków ochrony indywidualnej oraz środków do utrzymania higieny osobistej dla Zakładów Przeróbczych HALDEX S.A. w roku 2018/2019.

 1. Rodzaj zamówienia: konkurs ofert nie objęty Ustawą Pzp..
 2. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy-12 miesięcy
 3. Zapytanie ofertowe z załącznikami dostępne jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego haldex.com.pl w dziale „Przetargi” lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 18.01.2018r. w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.00.
 4. Oferty można składać osobiście lub listownie (z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7.00-14.00 w HALDEX S.A. , pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 26.01.2018 r. do godz. 14:00.
 5. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 6. Zamawiającemu przysługuję prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że konkurs nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.
 7. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.01.2018 r. o godz. 14:00 w sali nr 518.
 8. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:
  • w sprawach technicznych: Wilhelm Dzikowski, tel. : +48 32 786-96-73 ; Damian Broda, tel. : +48 32 786-96-73,
  • w sprawach formalnych: Monika Hola, tel.: +48 32 786-95-41 ; Aleksandra Litwińska, tel.: +48 32 786-95-60
 1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z:
  • Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. obowiązującymi w HALDEX S.A., dostępnymi na stronie internetowej www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.