maskmask

Zapytania i odpowiedzi 2 – Przetarg nr 33/2019

Pytania Oferenta z dnia 29.11.2019r.


 1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie mostów umożliwiających przejazd w bardzo trudnych warunkach terenowych, lecz nie wyposażonych w 100% blokadę mechanizmów różnicowych, przy czym wyposażonych w zaawansowany system kontroli przyczepności, który w sposób automatyczny zapewnia optymalną przyczepność kół na każdym rodzaju podłoża. Gdy tylko jeden z umieszczonych w czterech kołach czujników prędkości obrotowej wykryje buksowanie kół, następuje automatyczne włączenie blokady międzyosiowego mechanizmu różnicowego. Jeżeli mimo to któreś koło nadal buksuje, inteligentny układ hamulcowy przyhamowuje je, w celu odzyskania przyczepności przez koło znajdujące się po drugiej stronie, co umożliwia przejazd w bardzo trudnych warunkach terenowych. Dzięki temu systemowi nie tylko wzrasta wydajność pracy, ale także trwałość opon.


 1. Czy zamawiający dopuszcza przegub główny wozidła przystosowany do prac w trudnych warunkach, bezobsługowy, uszczelniony, trwale smarowany za pomocą instalacji centralnego smarowania.


 1. Czy zamawiający  dopuści maszyny z oświetleniem roboczym LED lecz wyposażone w halogenowe oświetlenie drogowe ?


 1. Czy zamawiający dopuści wozidła wyposażone w automatyczny system bezpieczeństwa sygnalizujący alarmem dźwiękowym i świetlnym w kabinie operatora ryzyko przewrócenia maszyny przy próbie podniesienia skrzyni ładunkowej przy założonych parametrach przechyłu, bez automatycznego  blokowania podnoszenia skrzyni ładunkowej.

 

 1. Czy zamawiający dopuści układ centralnego smarowania spełniający wszystkie wymagania lecz nie zamontowany fabrycznie przez producenta maszyny?


 1. Czy zamawiający dopuszcza katalog części  w formie intuicyjnych rysunków z przypisanym do każdej części numerem oraz nazwą w języku angielskim. Nazwa części wraz z numerem stanowi wewnętrze oznaczenie producenta, pozwalające w pełni zidentyfikować daną część w systemie magazynowym.


 1. Zamawiający we wzorze umowy w rozdziale „Odstąpienie od umowy” zastrzega sobie prawo
  do jednostronnego odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że jej wykonanie nie leży w interesie Zamawiającego.

Proszę o doprecyzowanie jakie dokładnie okolicznościach Zamawiający ma na myśli oraz o uściślenie
czy Zamawiający określi, czy prawo do odstąpienia przysługuje mu w trakcie całego czasu realizacji umowy, czy ograniczy je do określonego etapu / czasu. Proszę o zgodę na ograniczenie przysługującego prawa do  30 dni po podpisaniu umowy oraz znoszące je w całości w momencie dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia.

Odpowiedzi Zamawiającego:

 1. Tak

 2. Tak

 3. Tak

 4. Tak

 5. Tak

 6. TAK – w przypadku realizacji Dostawca wykona tłumaczenie na język polski.

 7. Zamawiający zmienia zapis strona 24 SIWZ przetargu 33/2019 w rozdziale „Odstąpienie od umowy” na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że jej wykonanie nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy do 30 dni po podpisaniu umowy.”