maskmask

Zapytania i odpowiedzi – Przetarg nr 04/2022 06.04.2022r.

Zapytanie i odpowiedzi z dnia 06.04.2022r.- Przetarg nr 04/2022

 I. Pytanie Oferenta
Czy Zamawiający zapłaci dodatkowo za interwencję lub gotowość Grupy Interwencyjnej?

Odpowiedź Zamawiającego
Warunki płatności zostały określone w § 3 Istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy, stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ, zgodnie z którymi stawka jednostkowa netto/brutto za jedną roboczogodzinę pracy Pracownika ochrony wynosi (...) zgodnie z ust. 6 „Wartość Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z jej realizacją, a Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tego tytułu”. Tym samym odpowiednie stawki należy wykazać w formularzu ofertowym.

II.Pytanie Oferenta
Prosimy o wyliczenie liczby roboczogodzin dla każdej lokalizacji.

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający określił sposób wyliczenia liczby roboczogodzin, poprzez wskazanie obłożenia na zmianie (ilości osób) oraz godzin i dni pracy na posterunku na danym Zakładzie.

III.  Pytanie Oferenta
Dotyczy § 9 pkt2 Umowy - Wykonawca powinien być ubezpieczony ,wobec powyższego prosimy o wykreślenie zapisów umowy kolidujących z wymaganiami Zamawiającego. Czy Zamawiający oczekuje wypłaty odszkodowania za szkody opisane w pkt 1 § 9 wzoru umowy bezpośrednio od Wykonawcy czy też może ona być pokryta przez Ubezpieczyciela?

Odpowiedź Zamawiającego
Odpowiedzialność ponosi Wykonawca, co nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy jak i ubezpieczyciela.

IV. Pytanie Oferenta
Prosimy o weryfikację § 10 pkt 1b i 1cwzoru umowy ponieważ wg nas zawiera on błędy pisarskie.

Odpowiedź Zamawiającego
Prosimy o doprecyzowanie zapytania i wskazanie zapisów, które w Państwa opinii zawierają błędy pisarskie.

V. Pytanie Oferenta
Wnioskujemy o wykreślenie § 12wzoru umowy ponieważ zapisy te są daleko niekorzystne dla Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający zdecyduje się na pozostawienie zapisów wzoru umowy to prosimy o precyzyjne opisanie pkt 4. Oferent musi znać zamiary Zamawiającego, który udziela zamówienia na usługi ponieważ musi dokonać prawidłowej kalkulacji kosztów. Wobec powyższego prosimy o podanie konkretnych kosztów ewentualnej usługi zamówionej u innego Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego
Zapisy zawarte w § 12 mają charakter standardowy. Ust 4 w sposób precyzyjny przedstawia przypadki konieczności zlecenia przez Zamawiającego usług objętych umową innemu Wykonawcy.

VI. Pytanie Oferenta
Jakie ewentualne straty Zamawiający ma na myśli, a które zostały zamieszczone w pkt 5 § 12 wzoru umowy.

Odpowiedź Zamawiającego
Zapis zawarty w § 12 ust. 6 stanowi ogólną regułę wynikającą z kodeksu cywilnego i stanowi możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości poniesionych strat.

VII. Pytanie Oferenta
Czy Wykonawcy przysługuje wypowiedzenie umowy  z tytułu niewłaściwych warunków BHP na obiektach Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego
Możliwość rozwiązania i przypadki w jakich możliwe jest wypowiedzenie umowy zostały zawarte w § 13 wzoru umowy.

VIII. Pytanie Oferenta
Prosimy o potwierdzenie, że przetarg będzie przetargiem jednoetapowym, a cena ofertowa złożona 12.04.2022 r.będzie ceną wiążącą.

Odpowiedź Zamawiającego
Zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 2 Regulaminu postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane – nie objęte ustawą prawo zamówień publicznych Komisja Przetargowa może zaprosić wybranych oferentów do negocjacji przy ofertach spełniających w zbliżonym stopniu wymagania techniczne i jakościowe określone dla przedmiotu przetargu, celem uzyskania porozumienia w zakresie wszystkich postanowień umowy. Zgodnie z pkt 3 powołanego powyżej przepisu w przypadku decyzji o przeprowadzeniu negocjacji, Komisja Przetargowa wyznacza zaproszonym oferentom terminy, w których prowadzić będzie z nimi negocjacje, gdzie dopuszcza się formę licytacji.

 IX. Pytanie Oferenta
Prosimy o zmianę zapisu zawartego w Rozdziale VII SWZ, poprzez dopuszczenie możliwości dopuszczenia podwykonawców w zakresie podjazdów grup interwencyjnych.

Odpowiedź Zamawiającego
Zgodnie z punktem VII SIWZ Zamawiający nie odpuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.