maskmask

Zapytania i odpowiedzi – Przetarg nr 04/2022 08.04.2022r.

Zapytania z dnia 06.04.2022r. i odpowiedzi z dnia 08.04.2022r.- Przetarg nr 04/2022

 I.Pytanie Oferenta
W zał. nr 6 do SIWZ w § 13 mowa jest o możliwości rozwiązania, odstąpienia lub wypowiedzenia umowa. Jednak Zamawiający nie daje możliwości wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę (mowa jest tylko o wypowiedzeniu umowy za porozumieniem stron), Wnosimy o dodanie zapisu, który umożliwi wypowiedzenie umowy Wykonawcy z okresem 30 dniowym. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
Mając na względzie czas realizacji zamówienia tj. okres jednego roku od 01.06.2022 r. do 31.05.2023 r. i złożoność procesu związanego z podjęciem czynności dot. ochrony mienia na danym Zakładzie, w tym czynności organizacyjnych i proceduralnych, wprowadzenie ogólnego zapisu o 30 – dniowym okresie wypowiedzenia przez Wykonawcę, nie jest możliwe. Należy zauważyć jednocześnie, że przewidziano wprawdzie możliwość wypowiedzenia umowy ze strony Zamawiającego, jednakże w ściśle określonych, szczególnych przypadkach, w tym niewykonywania lub nienależytego wykonywania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, reorganizacji czy zmian w strukturze organizacyjnej.

II. Pytanie Oferenta
W zał. nr 6 do SIWZ w § 3 pkt 8 Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozszerzenia zakresu umowy o zwiększenie liczby posterunków/patroli, Wnosimy o procentowe określenie przez Zamawiającego  możliwych maksymalnych zmian i ograniczeń. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający opisał w jakich przypadkach zastrzega sobie prawo do możliwości rozszerzenia zakresu umowy o zwiększenie liczby posterunków/patroli i nie jest możliwe procentowe określenie przez Zamawiającego  możliwych maksymalnych zmian i ograniczeń.

III. Pytanie Oferenta 
W zał. nr 6 do SIWZ w § 7 pkt 5 Zamawiający poprzez służbę nadzoru i kontroli zastrzega sobie prawo inicjowania zmiany obsady kadrowej pracowników ochrony.
Wnosimy o zmianę zapisu na następujący „Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy odsunięcia pracownika od wykonywania usług ochrony, w szczególności, gdy dopuszcza się on zaniedbań lub działa ze szkodą dla Zamawiającego, w tym naruszając jego wizerunek lub interes.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie modyfikacji w zał. nr 6 do SIWZ – „Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy” w § 7 pkt 5, który otrzymuje następujące brzmienie:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy odsunięcia pracownika od wykonywania usług ochrony, w szczególności, gdy dopuszcza się on zaniedbań lub działa ze szkodą dla Zamawiającego, w tym naruszając jego wizerunek lub interes”.

IV. Pytanie Oferenta
W specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia część XIII pkt 5 mówi, że wszyscy oferenci tworzący konsorcjum zobowiązani są dołączyć do oferty dokumenty wymienione w części X pkt 3, 4, 5, 6, 7 i 9 oraz w części XI pkt 1-2. W części XI pkt. 1 mówi o dołączeniu wykazu wykonywanych usług.
Czy Zamawiający uzna warunek posiadania niezbędnej wiedzy za spełniony, jeżeli jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie spełnia go samodzielnie?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający wymaga aby wszyscy oferenci tworzący konsorcjum dołączyli do oferty dokumenty wymienione w części X pkt 3, 4, 5, 6, 7 i 9 oraz w części XI pkt 1-2.
W części XI pkt 1-2 Zamawiający uzna, że wystarczającym będzie, gdy warunek dotyczący doświadczenia w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w ramach konsorcjum, spełni jeden z Wykonawców lub Wykonawcy łącznie.
W tym zakresie Zamawiający dokona stosownej modyfikacji w zapisach SIWZ.