maskmask

Zapytania i odpowiedzi – Przetarg nr 04/2022 08.04.2022r. (2)

Zapytania z dnia 06.04.2022r. i odpowiedzi z dnia 08.04.2022r.- Przetarg nr 04/2022

1. Pytanie Oferenta
Dotyczy zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z których wynika, iż Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa.
Wnosimy o dopuszczenie udziału podwykonawstwa w zakresie grupy interwencyjnej. (…).

Odpowiedź Zamawiającego
Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 06.042022 r.

2. Pytanie Oferenta
W związku z zapisem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
„Wszyscy Oferenci tworzący konsorcjum zobowiązani są dostarczyć do oferty dokumenty wymienione w części X pkt 3, 4, 5, 6, 7 i 9 oraz w części XI pkt 1-2.”
Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga, aby każdy członek konsorcjum wykazał się doświadczeniem w realizacji usług wymienionych w pkt XI ppkt 1?
Prosimy o informację, czy Zamawiający uzna, że wystarczającym będzie, gdy warunek dotyczący doświadczenia w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie spełni jeden z wykonawców lub wykonawcy łącznie.

Odpowiedź Zamawiającego
W części XI pkt 1-2 Zamawiający uzna, że wystarczającym będzie, gdy warunek dotyczący doświadczenia w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w ramach konsorcjum,  spełni jeden z wykonawców lub Wykonawcy łącznie. W tym zakresie Zamawiający dokona stosownej modyfikacji w zapisach SIWZ.

3. Pytanie Oferenta dotyczące zapisów:
„W przypadku braku dostarczenia do pomieszczeń ochrony w danej lokalizacji niezbędnych mediów ze strony Zamawiającego, co może wynikać z uwarunkowań danego Zakładu/lokalizacji – obowiązek ich zapewnienia spoczywa na Wykonawcy”.
W związku z powyższym zapisem proszę o informację, czy na którymś z obiektów istnieje konieczność zapewnienia mediów przez Wykonawcę. Jeśli tak, to prosimy o szczegóły.

Odpowiedź Zamawiającego
Na chwilę obecną nie istnieje konieczność zapewnienia mediów przez Wykonawcę na żadnym wykazanym Zakładzie.

4. Pytanie Oferenta
Proszę o potwierdzenie, iż pracownicy ochrony nie muszą posiadać wpisu na listę pracowników kwalifikowanych.

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający potwierdza, że pracownicy ochrony nie muszą posiadać wpisu na listę pracowników kwalifikowanych. Pracownicy ochrony muszą jednakże posiadać wymagane w SIWZ kwalifikacje.

5. Pytanie Oferenta
Czy zamawiający zgodzi się na wprowadzenie do umowy zapisów waloryzacyjnych:
"1. Niniejsza umowa ulegnie zmianie w zakresie należnego wykonawcy wynagrodzenia, w przypadku zmiany:
1. stawki podatku od towarów i usług,
2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych."
  - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie dopuszcza na obecnym etapie, m.in. z uwagi na czas trwania umowy, wprowadzenia zapisów waloryzacyjnych. Jednocześnie zapisy zawarte we wzorze umowy umożliwiają dokonanie zmian w formie aneksu do umowy.

6. Pytanie Oferenta
Jaki jest wymagany czas reakcji grupy interwencyjnej?

Odpowiedź Zamawiającego
Grupa interwencyjna zobowiązana jest podjąć odpowiednie działania niezwłocznie, celem wsparcia pracowników ochrony na miejscu, a w szczególności oddalenia zagrożenia bądź zatrzymania sprawców szkody, zabezpieczenia śladów w przypadku popełnienia czynu zabronionego na chronionym terenie. Standardowo przyjmuje się, że czas ten dla właściwego podjęcia w/w działań nie powinien być dłuższy niż 20 minut.

7. Pytanie Oferenta
Prosimy o informację czy ma być to „grupa interwencyjna” w myśl zapisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji tj.: „grupa interwencyjna — co najmniej dwóch uzbrojonych pracowników ochrony, którzy po uzyskaniu za pośrednictwem uzbrojonego stanowiska interwencyjnego informacji z urządzeń lub systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób lub mienia (…)”.

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający przyjmuje, że grupa interwencyjna ma mieć charakter patrolu zmotoryzowanego, przygotowanego i wyposażonego do podjęcia bezpośredniej i szybkiej interwencji, na wezwanie pracownika ochrony Wykonawcy lub Zamawiającego.