maskmask

Zapytania i odpowiedzi – Przetarg nr 05/2022 27.04.2022r. (1)

Zapytanie z dnia 25.04.2022r. i odpowiedź z dnia 27.04.2022r.- Przetarg nr 05/2022

 

 1. Pytanie Oferenta

Dotyczy zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z których wynika, iż Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa. Wnosimy o dopuszczenie udziału podwykonawstwa w zakresie grupy interwencyjnej. (…).

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z punktem VII SIWZ Zamawiający nie odpuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.

 2. Pytanie Oferenta

W związku z zapisem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
„Wszyscy Oferenci tworzący konsorcjum zobowiązani są dostarczyć do oferty dokumenty wymienione w części X pkt 3, 4, 5, 6, 7 i 9 oraz w części XI pkt 1-2.”

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga, aby każdy członek konsorcjum wykazał się doświadczeniem w realizacji usług wymienionych w pkt XI ppkt 1? Prosimy o informację, czy Zamawiający uzna, że wystarczającym będzie, gdy warunek dotyczący doświadczenia w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie spełni jeden z wykonawców lub wykonawcy łącznie.

Odpowiedź Zamawiającego

W części XI pkt 1-2 Zamawiający uzna, że wystarczającym będzie, gdy warunek dotyczący doświadczenia w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w ramach konsorcjum, spełni jeden z wykonawców lub Wykonawcy łącznie. W tym zakresie Zamawiający dokona stosownej modyfikacji w zapisach SIWZ.

3. Pytanie Oferenta

Czy zamawiający zgodzi się na wprowadzenie do umowy zapisów waloryzacyjnych:

„1. Niniejsza umowa ulegnie zmianie w zakresie należnego wykonawcy wynagrodzenia, w przypadku zmiany:

  • stawki podatku od towarów i usług,
  • wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  • zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
  • zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza na obecnym etapie, m.in. z uwagi na czas trwania umowy, wprowadzenia zapisów waloryzacyjnych. Jednocześnie zapisy zawarte we wzorze umowy umożliwiają dokonanie zmian w formie aneksu do umowy.

 4. Pytanie Oferenta

Jaki jest wymagany czas reakcji grupy interwencyjnej?

Odpowiedź Zamawiającego

Grupa interwencyjna zobowiązana jest podjąć odpowiednie działania niezwłocznie, celem wsparcia pracowników ochrony na miejscu, a w szczególności oddalenia zagrożenia bądź zatrzymania sprawców szkody, zabezpieczenia śladów w przypadku popełnienia czynu zabronionego na chronionym terenie. Standardowo przyjmuje się, że czas ten dla właściwego podjęcia w/w działań nie powinien być dłuższy niż 20 minut.

5. Pytanie Oferenta

Prosimy o informację czy ma być to „grupa interwencyjna” w myśl zapisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji tj.: „grupa interwencyjna — co najmniej dwóch uzbrojonych pracowników ochrony, którzy po uzyskaniu za pośrednictwem uzbrojonego stanowiska interwencyjnego informacji z urządzeń lub systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób lub mienia (…)”. 

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający przyjmuje, że grupa interwencyjna ma mieć charakter patrolu zmotoryzowanego, przygotowanego i wyposażonego do podjęcia bezpośredniej i szybkiej interwencji, na wezwanie pracownika ochrony Wykonawcy lub Zamawiającego.

 6. Pytanie Oferenta

Czy Zamawiający wymaga, aby grupa interwencyjna była uzbrojona?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający przyjmuje, że grupa interwencyjna ma być przygotowana i wyposażona do podjęcia bezpośredniej i szybkiej interwencji, na wezwanie pracownika ochrony Wykonawcy lub Zamawiającego. Grupa ta ma podjąć działania niezwłocznie, celem wsparcia pracowników ochrony na miejscu, a w szczególności oddalenia zagrożenia bądź zatrzymania sprawców szkody, zabezpieczenia śladów w przypadku popełnienia czynu zabronionego na chronionym terenie. Grupa powinna więc być tak wyposażona, aby w sposób właściwy przeprowadzić powyższe czynności.

 7. Pytanie Oferenta

Proszę o potwierdzenie, iż pracownicy ochrony nie muszą posiadać wpisu na listę pracowników kwalifikowanych.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza, że pracownicy ochrony nie muszą posiadać wpisu na listę pracowników kwalifikowanych. Pracownicy ochrony muszą jednakże posiadać wymagane w SIWZ kwalifikacje.

 8. Pytanie Oferenta

Proszę o potwierdzenie, że w soboty, niedziele i święta usługę ochrony realizują dwie osoby na zmianie dziennej i 2 osoby na zmianie nocnej, Jeśli są po dwie osoby to proszę o informację,
o której godzinie rozpoczyna pracę pracownik pełniący służbę na posterunku obchodowym ?

Odpowiedź Zamawiającego

Szczegółowe informacje zostały przedstawione w pkt 1 Załącznika nr 1 SIWZ tzn. usługa realizowana będzie przez:

- posterunek stały jednoosobowy 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu zlokalizowany na terenie zaplecza techniczno – socjalnego,

- 1 posterunek obchodowy w dniach: soboty, niedziele i święta całodobowo.

9. Pytanie Oferenta

Co Zamawiający rozumie przez „stosowanie uprawnienia i kwalifikacji do realizacji zakresu prac…” Czy chodzi o to aby pracownicy posiadali wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wymaga aby pracownicy posiadali wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Konieczne jest jednak aby pracownicy spełniali wymogi zawarte w warunkach SIWZ.