maskmask

Zapytania i odpowiedzi – Przetarg nr 18/2018

Zapytanie Oferenta z dnia 19.10.2018r.

Czy dopuszczają Państwo maszynę z LSD (mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu) w zamian za 100% blokadę mechanizmu różnicowego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Komisja Przetargowa nie dopuszcza maszyny z LSD (mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu) w zamian za 100% blokadę mechanizmu różnicowego w postępowaniu przetargowym “Zakup i dostawę ładowarki kołowej o pojemności łyżki minimum 4,4 m3 i masie minimum 25 Mg dla Haldex SA”.

Zapytanie Oferenta z dnia 15.10.2018r.

Powołując się na przedstawiony przez Państwa SIWZ dla zamówienia (nr sprawy 18/2018)
nie objętego ustawą prawo zamówień publicznych proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  • w jaki sposób Kupujący określa podstawę naliczania kar umownych (netto lub brutto), które są określone w załączniku 5, punkt „Kary umowne” ?
  • czy Kupujący dopuszcza złożenie dwóch ofert na różne modele ładowarek tego samego producenta, obie spełniające przedstawione warunki techniczne ?
  • czy Kupujący dopuszcza złożenie oferty, która będzie spełniała warunki określone w par VIII, punkt 1, podpunkt „a” w następujący sposób:

Odpowiedź Zamawiającego:

  1. Podstawa naliczania kar umownych – wartość brutto umowy.
  2. Zamawiający dopuszcza złożenia dwóch odrębnych ofert na różne maszyny spełniające wymagania. Należy wówczas wnieść wadium do każdej złożonej oferty.
  3. Komisja Przetargowa dokonała zmiany zapisu w SIWZ:
  • stary zapis:

„Zgodnie z zapisem SIWZ (punkt VIII, ppkt I.1 lit a)  o zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy „ (… ) realizują bądź zrealizowali, w okresie trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę ładowarki …,

  • nowy zapis:

„ Zgodnie z zapisem SIWZ (punkt VIII, ppkt I.1 lit a)  o zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy „(…) realizują bądź zrealizowali, w okresie trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę maszyny budowlanej (…),

a tym samym dopuszcza się złożenia referencji na dostawę maszyny budowlanej o wartości min. 800 000 PLN.