maskmask

Zapytania i odpowiedzi – Przetarg nr 22/2018

Pytania i odpowiedzi do Przetargu nr 22/2018

Pytania Oferenta z dnia 14.12.2018r. dot. SIWZ.

W związku z zamiarem złożenia oferty do postępowania na: „Fizyczną ochronę mienia w Zakładach Przeróbczych HALDEX S.A.”, nr sprawy 22/2018 zwracamy się z prośbą o „dopisanie w pkt. XVII. Wadium, w ustępie 3 SIWZ ppkt. e, o następującym brzmieniu:

  1. e) w innej formie za zgodą Zarządu HALDEX S.A.

Wykonawca zamierzający złożyć wadium w formie zaliczenia wierzytelności składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie wierzytelności przysługujących podmiotowi do HALDEX S.A., Plac Grunwaldzki 8/10, 40-951 Katowice, z dopiskiem Pion Finansowy. Pion Finansowy sprawdza możliwość zaliczenia wierzytelności na poczet wadium przyjmując zasadę, iż na poczet wadium podlegają zaliczeniu wyłącznie należności z terminem wymagalności przypadającym minimum na 1 dzień przed planowanym terminem otwarcia ofert. Po pozytywnej weryfikacji Pion Finansowy blokuje należności w systemie. Oświadczenie potwierdzone przez Głównego Księgowego, stanowić będzie dowód wniesienia wadium i składane jest przez Wykonawcę wraz z ofertą do postępowania. Wzór oświadczenia dotyczącego wniesienia wadium w formie zaliczenia wierzytelności przysługujących Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia stanowi załącznik Nr 9 do SIWZ”.

Komisja Przetargowa przygotowała odpowiedź dla zadanego pytania:

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający, informuje, że nie wyraża zgodny na wprowadzenie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zaproponowanych przez Państwa` zmian – „dopisanie w treści w pkt. XVII. Wadium, w ustępie 3 ppkt. e), o następującym brzmieniu:

  1. e) w innej formie za zgodą Zarządu HALDEX S.A.

Wykonawca zamierzający złożyć wadium w formie zaliczenia wierzytelności składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie wierzytelności przysługujących podmiotowi do HALDEX S.A., Plac Grunwaldzki 8/10, 40-951 Katowice, z dopiskiem Pion Finansowy. Pion Finansowy sprawdza możliwość zaliczenia wierzytelności na poczet wadium przyjmując zasadę, iż na poczet wadium podlegają zaliczeniu wyłącznie należności z terminem wymagalności przypadającym minimum
na 1 dzień przed planowanym terminem otwarcia ofert. Po pozytywnej weryfikacji Pion Finansowy blokuje należności w systemie. Oświadczenie potwierdzone przez Głównego Księgowego, stanowić będzie dowód wniesienia wadium i składane jest przez Wykonawcę wraz z ofertą do postępowania.
Wzór oświadczenia dotyczącego wniesienia wadium w formie zaliczenia wierzytelności przysługujących Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia stanowi załącznik Nr 9 do SIWZ.”

Pobierz dokument: Pytania i odpowiedzi do Przetargu nr 22/2018