maskmask

Zapytania i odpowiedzi – Przetarg nr 22/2018

Pytania i odpowiedzi do Przetargu nr 22/2018

Pytanie Oferenta z dnia 21.12.2018r. dot. SIWZ.

Dzień dobry

Mam zapytanie dotyczące przetargu nr sprawy: 22/2018 na „Fizyczną ochronę mienia
w Zakładach przeróbczych HALDEX S.A.”

W części XIII pkt 5 o dokumentach wymaganych przy składaniu ofert przez Konsorcjum Firm, jest wzmianka o wykazie dokumentów gdzie jest zapis „…oraz w części XI pkt 1”, który mówi o wykazie wykonywanych usług i referencjach.

Czy wystarczy złożyć referencje potwierdzające usługi tylko jednego z uczestników konsorcjum?

Czy potrzebne są referencje każdego z uczestników konsorcjum?

 

Komisja Przetargowa przygotowała odpowiedź dla zadanego pytania:

Odpowiedź Zamawiającego:

Jeżeli Oferenci utworzą konsorcjum do występowania i realizacji przetargu nr 22/2018
na „Fizyczną ochronę mienia w Zakładach przeróbczych HALDEX S.A.”, wówczas każdy
z Oferentów musi przedstawić dokumenty o których mowa w części XI pkt 1 SIWZ.

Pytanie Oferenta z dnia 21.12.2018r. dot. SIWZ.

Po zapoznaniu się z SIWZ proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Zamawiający wymaga do realizacji zamówienia dysponowania przez Wykonawcę
    „27 osobami posiadającymi uprawnienia pracownika ochrony fizycznej”. Czy powinni to być pracownicy ochrony zdefiniowani w Ustawie o ochronie osób i mienia jako:

„pracownik ochrony (art. 2 pkt 6 ustawy o ochronie osób i mienia)

 – osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego i wykonująca zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony, albo na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, lub

– osoba wykonująca zadania ochrony, w zakresie niewymagającym wpisu na te listy, na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.”

  1. Jesteśmy Zakładem Pracy Chronionej więc nasi zdecydowana większość naszych pracowników to osoby niepełnosprawne, w związku z powyższym prosimy o informacje czy zamawiający dopuszcza do realizacji zadania osoby posiadających stopień niepełnosprawności w stopniu umożliwiającym należytą realizację przedmiotu zamówienia?
  2. Czy Zamawiający narzuca formę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie) czy pozostawia to w gestii wykonawcy?

-

Komisja Przetargowa przygotowała odpowiedź na zadane pytania:

-

Odpowiedź Zamawiającego:

  1. Zamawiający wymaga, aby każdy pracownik kierowany przez Oferenta do realizacji zadania objętego przetargiem nr 22/2018 był pracownikiem ochrony fizycznej spełniającym ogólne warunki Ustawy o ochronie osób i mienia.
  2. Zamawiający nie dopuszcza do realizacji zadania osób mających jakikolwiek stopień niepełnosprawności ze względu na charakter zadania objętego przetargiem nr 22/2018. Każda osoba świadcząca usługi na rzecz Zamawiającego musi posiadać pełną sprawność psychofizyczną.
  3. Zamawiający nie narzuca formy zatrudnienia osób kierowanych przez Oferenta
    do realizacji zadania objętego przetargiem nr 22/2018.

 

Pobierz dokument: Pytania i odpowiedzi do Przetargu nr 22/2018