maskmask

Zapytania i odpowiedzi – Przetarg nr 33/2019

Pytanie Oferenta z dnia 25.11.2019r.

 

 1. Czy dopuszczacie Państwo maszynę o ładowności skrzyni ładunkowej 39 Mg?

 2. W drafcie umowy w rozdziale dotyczącym Gwarancji punkt 3 mówi o odpowiedzialności za wady powstałe w całym okresie gwarancji. Co macie Państwo na myśli pisząc „wady powstałe…”

 3. W drafcie umowy w rozdziale dotyczącym Gwarancji punkt 6. Czy dopuszczacie Państwo następujące brzmienie tego punktu „W przypadku awarii wyłączającej maszynę z ruchu w okresie gwarancji, Dostawca usunie awarię w terminie nie dłuższym niż 72 godziny…”

 

Odpowiedzi:

1.1 Zamawiający dopuszcza tylko ładowność 40Mg.

1.2. Za wady powstałe z winy Producenta.

1.3 Dopuszczamy rozszerzenie zapisu o „wyłączającej maszynę z ruchu” 3. W drafcie umowy w rozdziale dotyczącym Gwarancji punkt 6. Który otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku awarii wyłączającej maszynę z ruchu w okresie gwarancyjnym Dostawca usunie awarię w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od chwili zgłoszenia Dostawcy jej wystąpienia.
W przypadku kiedy byłoby to niemożliwe Dostawca w terminie nie dłuższym niż 96 godzin od chwili zgłoszenia awarii dostarczy Zamawiającemu maszynę zastępczą o parametrach porównywalnych do przedmiotu dostawy, przy czym o ładowności nie mniejszej niż 30 Mg lub poniesie koszty wynajmu przez Zamawiającego maszyny zastępczej po wcześniejszej akceptacji kosztów.”

 

 

Pytanie Oferenta z dnia 27.11.2019r.

 

 1. Czy Zamawiający dopuszcza wozidła o ładowności min 40 Mg, a nie większej niż 41 Mg? -

 2. Czy Zamawiający dopuszcza opony innego, również renomowanego producenta opon tj. firmy Continental, przy zachowaniu pozostałych wymagań?

 3. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę katalogu części w formie aplikacji na smartfona? Obecnie producenci maszyn przechodzą na taką formę dostarczania ww. dokumentu zapewniając każdemu użytkownikowi maszyny natychmiastowy dostęp do nr części.

 4. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę maszyn ze skrzynią ładunkową bez tylnych klap i dodatkowych nastawek, przy zachowaniu  poj. skrzyni min. 24,0 m3?


Odpowiedzi:

 1. Zamawiający dopuszcza tylko ładowność 40Mg.

 2. Zamawiający dopuszcza opony firmy Continental przy spełnieniu pozostałych warunków.

 3. Zamawiający dopuszcza dostawę katalogu części w formie aplikacji na smartfona.

 4. Tylna klapa jest bezwzględnie wymagana. Zamawiający nie dopuszcza maszyny bez tylnej klapy.