maskmask

Zapytania i odpowiedzi – Przetarg nr 7/2021 25.03.2021r.

 

 I. Pytanie Oferenta z dnia 23.03.2021r. dot. SIWZ.

Proszę o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w nawiązaniu do pkt. IX.I.1.a SIWZ oraz o modyfikację zapisów odnośnie posiadania niezbędnej wiedzy
i doświadczenia na: realizują bądź zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia co najmniej dwie usługi – każda odpowiadająca swoją wartością kwocie min. 1 000 000 PLN netto (słownie: jeden milion złotych) i czasu trwania nie mniej niż 12 miesięcy, stanowiących przedmiot zamówienia, tj. fizyczna ochrona mienia w zakładach przemysłowych wpisanych na listę obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa.

 Odpowiedź Zamawiającego z dnia 25.03.2021r.:

Zamawiający dopuszcza modyfikację zapisów SIWZ w punkcie IX. I.1 a) poprzez dodanie zapisu „lub fizyczna ochrona mienia w zakładach przemysłowych wpisanych na listę obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa.”

 

   II. Pytanie Oferenta z dnia 24.03.2021r. dot. SIWZ.

Proszę o wyjaśnienie zapisów pkt XIII pkt. 5 SIWZ, czy w przypadku składania oferty w konsorcjum firm należy do oferty złożyć dokument opisany w części XI pkt 1, a nie opisany części XI  pkt 2 (koncesja).

 Odpowiedź Zamawiającego z dnia 25.03.2021r.:

Zamawiający od każdego z członków konsorcjum wymaga dokumentów zgodnie z punktami SIWZ: XIII pkt. 5 oraz XI pkt 1, natomiast każdy z członków konsorcjum musi posiadać koncesję, co wynika z przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia.

 

   III. Pytanie Oferenta z dnia 24.03.2021r. dot. SIWZ.

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, że w przypadku składania oferty przez konsorcjum, warunek udziału dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia opisany w pkt IX, I) 1a), spełnił w całości jeden uczestnik konsorcjum?

2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, że w przypadku składania oferty przez konsorcjum, warunek udziału dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia opisany w pkt IX, I) 1a), był spełniony poprzez połączenie potencjału, tzn. każdy uczestnik konsorcjum wskaże po 1 usłudze spełniającej warunek?

3. Proszę o wskazanie przesłanek zatrzymania wadium.

4. Czy zamawiający dopuszcza realizację usług ochrony przez pracowników posiadających orzeczenia o niepełnosprawności?

5. Czy Zamawiający wymaga aby pracownicy realizujący usługi ochrony byli zatrudnieni na podstawie umów o pracę, czy dopuszcza zatrudnianie na podstawie umowy – zlecenia?

 Odpowiedź Zamawiającego z dnia 25.03.2021r.:

1. Każdy członek konsorcjum musi w całości spełniać wymogi punktu IX I 1 a) SIWZ.

2. Każdy członek konsorcjum musi w całości spełniać wymogi punktu IX I 1 a) SIWZ.

3. Zatrzymanie wadium jest zgodne z zapisami § 20 Regulaminu postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane –
nie objęte ustawą prawo zamówień publicznych
. Regulamin jest dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce: www.haldex.com.pl/przetargi-i-konkursy.

4. Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) w punkcie II określił wymagania, co do kadry niezbędnej
do wykonania zamówienia.

5. Zamawiający nie wymaga, aby pracownicy realizujący usługi ochrony byli zatrudnieni na podstawie umów o pracę, czy umów– zlecenia, to pozostaje w kwestii Oferenta.

 

   IV. Pytanie Oferenta z dnia 24.03.2021r. dot. SIWZ.

Czy Zamawiający dopuszcza się złożenie oferty przez Firmę, która nie we wszystkich Obiektach posiada swoje grupy interwencyjne, ma zaś, podpisane umowy podwykonawcze z grupami będącymi na miejscu.

 Odpowiedź Zamawiającego z dnia 25.03.2021r.:

 Zgodnie z punktem VII SIWZ Zamawiający nie odpuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.

 

  V. Pytanie Oferenta z dnia 25.03.2021r. dot. SIWZ.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji usługi przez pracowników posiadających stopień niepełnosprawności?

 Odpowiedź Zamawiającego z dnia 25.03.2021r.:

 Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) w punkcie II  określił wymagania, co do kadry niezbędnej do wykonania zamówienia.