maskmask

Zapytania i odpowiedzi – Przetarg nr 7/2021 31.03.2021r.

1. Pytanie Oferenta z dnia 29.03.2021r. dot. SIWZ.

„Działając na podstawie art. 73 ust 1 w zw. z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2019 r; poz. 1429) oraz powołując się na par. 22 Państwa Regulaminu postępowania w sprawie udzielenia zamówień nie objętych prawem zamówień publicznych, zwracam się  z wnioskiem o udostępnienie informacji z otwarcia ofert wraz z cenami, kopii ofert Wykonawców, jeśli to możliwe, złożonych w postępowaniu o numerze  22/2018.”

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 31.03.2021r.:

Zamawiający informuje, że nie podlega przepisom powołanym w Państwa piśmie. Zamawiający prowadzi postępowania przetargowe w oparciu o obowiązujący
w HALDEX S.A. „Regulamin postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane – nie objęte ustawą prawo zamówień publicznych”.
Odnosząc się do zapytania w przedmiocie udostępnienia dokumentów dotyczących postępowania nr 22/2018, Zamawiający wskazuje, że nie byli Państwo uczestnikiem tego postępowania i tym samym nie są uprawnieni do otrzymania jakichkolwiek informacji w przedmiotowym zakresie.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż w przypadku przystąpienia przez Państwa do postępowania nr 07/2021, poprzez złożenie oferty, jako Oferenci będą Państwo uprawnieni do uczestniczenia w części jawnej przetargu, podczas której nastąpi otwarcie ofert.

  

2. Pytanie Oferenta z dnia 30.03.2021r. dot. SIWZ.

„W związku z zamiarem przystąpienia naszej firmy do w/w postępowania, zwracam się do Państwa o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w zakresie formularza ofertowego, tj.: Suma zakładów HALDEX S.A. Czy Oferent ma zsumować wszystkie stawki jednostkowe za fizyczną ochronę mienia zakładów należących do Zamawiającego?”

 Odpowiedź Zamawiającego z dnia 31.03.2021r.:

Zamawiający informuje, że w Formularzu ofertowym w wierszu „Suma Zakładów HALDEX S.A.” w kolumnie 2 „Stawka jednostkowa netto PLN/roboczogodzina (rbh)” oraz w kolumnie 4 „Stawka jednostkowa brutto PLN/roboczogodzina (rbh)” należy zsumować wszystkie stawki jednostkowe za fizyczną ochronę mienia Zakładów HALDEX S.A.”