maskmask

Konkurs Ofert nr 02/2024 „Wykonanie zjazdu publicznego z drogi publicznej..."

KONKURS OFERT NR 02/2024

 

Haldex S.A. zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie zjazdu publicznego z drogi publicznej – ulicy Przedsiębiorców na działkę nr 969/12 w Siemianowicach Śląskich

Szczegółowy Zakres Zamówienia (SZZ)

1. Rodzaj zamówienia: Konkurs ofert nr 02/2024.

2. Termin realizacji zamówienia: do 30.04.2024 r.

3.  Warunki realizacji zadania:

     3.1.  Wykonanie zjazdu zgodnie z dokumentacją pt. Projekt zjazdu publicznego z drogi publicznej - ulicy Przedsiębiorców na działkę nr 969/12 w Siemianowicach Śląskich – PT-028/23, w szczególności z:

  • Projektem zjazdu publicznego,
  • Projektem tymczasowej organizacji ruchu,
  • Projektem docelowej organizacji ruchu,
  • Przedmiarem  robót.

    3.2. Dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi.

    3.3. Uzyskanie decyzji o zajęciu pasa drogowego na czas wykonania robót (wraz z poniesieniem opłaty za zajęcie pasa drogowego).

    3.4. Zlecenie niezbędnych nadzorów branżowych.

    3.5. Uzyskanie odbioru z UM Siemianowice Śląskie.

    3.6. Naniesienie wykonanego zjazdu na zasób geodezyjny UM Siemianowice Śląskie.

    3.7. Wykonanie badania nośności podłoża zgodnie z wymogami UM Siemianowice Śląskie.

4.  Oferty należy składać w jednym egzemplarzu na załączonym Formularzu ofertowym w zamkniętej kopercie (z dopiskiem Biuro Zarządu, KO nr 02/2024, nazwa oferenta, temat zamówienia) w Biurze Zarządu   HALDEX S.A. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach, pokój nr 542, w dni robocze w godzinach 7:00-14:00 lub przesłać drogą elektroniczną na adres Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

5. Termin składania ofert: do dnia 15.02.2024 r. do godz. 1400. Liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - oferta musi obejmować cały zakres zamówienia. 

8. Termin związania z ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

9. Kryteria oceny – 100% cena netto.

10. Cenę oferty należy podać w PLN jako kwota netto za całość zadania.

11. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Oferentami, których oferty zostały złożone prawidłowo i zostały zakwalifikowane do dalszego etapu postępowania.

12. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że Konkurs nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.

13. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.02.2024 r. o godz. 1000 w sali nr 518 w Katowicach

14. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:

  • Diana Czerwińska – tel. 797 334 199, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • Jolanta Jamróz – tel. 797 334 164, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

15. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Haldex S.A., dostępnym na stronie internetowej haldex.com.pl w zakładce „Przetargi i Konkursy” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

KO_02_2024_Formularz-ofertowy_Zalacznik-nr-1-do-SZZ.docx

2-KO_02_2024_Zalacznik-nr-2-do-SZZ.pdf

3 Projekt-zjazdu-publicznego.pdf

4 Projekt-tymczasowej-organizacji-ruchu.pdf

5 Projekt-docelowej-organizacji-ruchu.pdf

6-Przedmiar-robot.pdf