maskmask

Konkurs Ofert nr 29/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE 29/2021

             Niniejszym zwracamy się do Państwa firmy z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup odzieży roboczej, obuwia ochronnego, środków ochronny indywidualnej oraz środków
do utrzymania higieny osobistej w roku 2022

 I. Zakres zamówienia:

„Zakup odzieży roboczej, obuwia ochronnego, środków ochrony indywidualnej oraz środków do utrzymania higieny osobistej w 2022 roku dla HALDEX S.A.”

Szacowana wartość postępowania wyniesie 160 000,00 zł netto.

II. Wymagania Zamawiającego:

Zostały dokładnie określone z załączonym Zapytaniu Ofertowym.

III. Termin składania ofert:

  1. Oferty można składać osobiście lub listownie (z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7.00-14.00 w siedzibie HALDEX S.A. w Katowicach przy Grunwaldzkim 8/10 w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 03.12.2021r. do godz. 09:00.
  2. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji cenowych.

 IV. Tryb ogłoszenia wyników konkursu:

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie odrębnym pismem Dostawcę, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą do zawarcia umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
3. Z tytułu odrzucenia oferty, Dostawcy nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

V. Ochrona danych osobowych.

  1. Zamawiający i Oferent zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie z zapisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 r.
  2. Zamawiający i Oferent oświadczają, że dane osobowe Stron umowy zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy.
  3. Zamawiający i Oferent zobowiązują się do przekazania Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wszystkim osobom, których dane zostaną udostępnione Zamawiającemu.

VI. Komisyjne otwarcie ofert  nastąpi w dniu 03.12.2021 r. o godz. 09:15 w sali nr 518.

Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:

- w sprawach technicznych:   Damian Broda,           tel.       32-786-95-50  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- w sprawach technicznych:   Damian Widuch,         tel.       508-207-868   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- w sprawach formalnych:      Wilhem Dzikowski,     tel.       32 786-95-50  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 ZAPYTANIE-OFERTOWE-UBRANIA-2022.pdf

Aktualizacja_Wzornik.pdf

 Zal--1-WZORNIK--FORMULARZ-OFERTOWY-2022.docx

Zal--1-FORMULARZ-OFERTOWY-2022.docx