maskmask

Przetarg nr 02/2023

Przetarg nr 02/2023

 

 1. Zamawiający ogłasza zamówienie - postępowanie przetargowe pt.:
  Zakup i dostawa stalowej konstrukcji wsporczej pod moduły fotowoltaiczne, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego tj. budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 2 MWp, na terenie Zakładu Granulacji i Obsługi Kopalń w Zabrzu.

 2. Rodzaj zamówienia: Przetarg nr 02/2023.

 3. Termin realizacji zamówienia: do 12 tygodni od podpisania umowy.

 4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego haldex.com.pl w zakładce „Przetargi i Konkursy” lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 17.01.2023r. w dni robocze w godzinach 7:00 – 14:00.

 5. Oferty można składać osobiście lub listownie (z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę Oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7:00-14:00 w HALDEX S.A., Grunwaldzki 8-10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 08.02.2023 r. do godz. 09.00.

 6. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości brutto 30 000,00 zł.

 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - oferta musi obejmować cały zakres zamówienia.

 8. Zamawiającemu przysługuję prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że Przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.

 9. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2023 r. o godz. 09.15 w sali nr 518.

 10. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Oferentami, których oferty zostały złożone prawidłowo i zgodnie z zapisami SIWZ oraz zostały zakwalifikowane do dalszego etapu postępowania.

 11. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:

              - w sprawach technicznych: Marek Sikora, tel. : +48 501 599 953

             - w sprawach formalnych: Jolanta Jamróz, tel.: +48 32 786 95 60

 1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane - nie objęte Ustawą Prawo Zamówień Publicznych obowiązującym w HALDEX S.A., dostępnym na stronie internetowej haldex.com.pl w dziale „Przetargi i Konkursy” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

 

                          doc      SIWZ_Konstrukcja_stalowa_17-01-2023r-.pdf

                                             Załącznik-nr-10_PZT-Haldex-v8.pdf

                                            Załącznik-nr-11_Opinia-geotechniczna-do-projektu-budowy-instalacji-fotowoltaicznej.pdf

                                            Załącznik-nr-12_Projekt-techniczny---konstrukcja.pdf

                                            Załącznik-nr-13_Karta _JASOLAR605BIFACIAL.pdf