maskmask

Przetarg nr 08/2023

Przetarg nr 08/2023

 

 1. Zamawiający ogłasza zamówienie - postępowanie przetargowe pt.:
  Wykonanie i dostawa stalowej konstrukcji wsporczej pod moduły fotowoltaiczne, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego tj. budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 2 MWp, na terenie Zakładu Granulacji i Obsługi Kopalń w Zabrzu.

 2. Rodzaj zamówienia: Przetarg nr 08/2023.

 3. Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od podpisania umowy.

 4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego haldex.com.pl w zakładce „Przetargi i Konkursy” lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 14.03.2023r. w dni robocze w godzinach 7:00 – 14:00.

 5. Oferty można składać osobiście lub listownie (z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę Oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7:00-14:00 w HALDEX S.A., Grunwaldzki 8-10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 04.04.2023 r. do godz. 09.00.

 6. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości brutto 30 000,00 zł.

 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - oferta musi obejmować cały zakres zamówienia.

 8. Zamawiającemu przysługuję prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że Przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.

 9. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2023 r. o godz. 09.15 w sali nr 518.

 10. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Oferentami, których oferty zostały złożone prawidłowo i zgodnie z zapisami SIWZ oraz zostały zakwalifikowane do dalszego etapu postępowania.

 11. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:

              - w sprawach technicznych: Marek Sikora, tel. : +48 501 599 953

             - w sprawach formalnych: Jolanta Jamróz, tel.: +48 32 786 95 60

 1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane - nie objęte Ustawą Prawo Zamówień Publicznych obowiązującym w HALDEX S.A., dostępnym na stronie internetowej haldex.com.pl w dziale „Przetargi i Konkursy” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

 

                          doc      04-04-2023r-_SIWZ_konstrukcja-wsporcza.pdf

                                             Załącznik-PZT-Haldex-v8.pdf

                                             Załącznik_Projekt-techniczny.pdf

                                             Załącznik_rysunki-techniczne_konstrukcja.pdf

                                            Załącznik_JASOLAR605BIFACIAL.pdf

                                           Załącznik_JKM590-610N-78HL4-BDV-F2-PLEN.pdf