maskmask

Przetarg nr 09/2024

Przetarg nr 09/2024

Zamawiający ogłasza zamówienie na:

„Ochrona mienia i obiektów na terenie Zakładów Haldex S.A.”

 1. Rodzaj zamówienia: Przetarg nr 09/2024.
 2. Termin realizacji zamówienia: od 01.06.2024 r. do 31.05.2025 r.
 3. Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego haldex.com.pl w dziale „Przetargi i Konkursy” lub w Siedzibie Zamawiającego, pokój nr 542 począwszy od dnia 05.04.2024 r. w dni robocze w godzinach 700 – 1400 .
 4. Ustalono wadium w kwocie 66 700,00 zł brutto, które należy wpłacić na konto Haldex S.A. w Banku Ochrony Środowiska nr rach. 91 1540 1128 2112 7001 5928 0002 z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium do Przetargu nr 09/2024”. Wadium można wnosić w innych formach, określonych w pkt XVII SWZ.
 5. Ofertę można składać osobiście lub listownie z dopiskiem Biuro Zarządu (liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w HALDEX S.A., Pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach, pokój nr 542 w terminie do dnia 30.04.2024 r. do godz. 9 00     , w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu. Na opakowaniu należy umieścić: pieczęć firmową Oferenta, adres Oferenta, adres Zamawiającego, numer sprawy, przedmiot zamówienia oraz napis:                                                                                     „Nie otwierać przed dniem 30.04.2024 r. godz. 9.15”.
 6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2024 r. o godz. 9.15 w sali nr 518.
 7. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:
  - w sprawach technicznych Marek Sikora, tel. 501 599 953
  - w sprawach formalnych związanych z procedurą: tel. Anna Guzik tel. 502 550 952, tel. Anna Paradecka 797 334 192.                                  
 8. Zamawiający nie będzie domagał się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 9. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w HALDEX S.A, dostępnym na stronie internetowej haldex.com.pl w dziale „Przetargi i Konkursy” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn w każdym czasie.

              

           SWZ_P_09_2024.pdf

 Zalacznik_2_swz_09_2024.docx

Zalacznik_3_swz_09_2024.docx

Zalacznik_4_swz_09_2024.docx

Zalacznik_5_swz_09_2024.docx

 Zalacznik_7,8_swz_09_2024.docx