maskmask

Przetarg nr 10/2024

 

Przetarg nr 10/2024

Zamawiający ogłasza zamówienie na:

 

„Zabezpieczenie majątku na Centralnym Składowisku Odpadów Górniczych
w Knurowie przed kradzieżą oraz fizyczna ochrona terenu Centralnego Składowiska Odpadów Górniczych w Knurowie”

1.    Rodzaj zamówienia: Przetarg nr 10/2024.

2.    Termin realizacji zamówienia: od 01.06.2024 r. do 31.05.2025 r.

3.  Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi i Konkursy” lub w Siedzibie Zamawiającego, pokój nr 542 począwszy od dnia 05.04.2024 r.w dni robocze w godzinach 700 – 1400 .

4.    Ustalono wadium w kwocie 13 800,00 zł brutto, które należy wpłacić na konto Haldex S.A. w Banku Ochrony Środowiska nr rach. 91 1540 1128 2112 7001 5928 0002 z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium do Przetargu nr 10/2024”. Wadium można wnosić w innych formach, określonych w pkt XVII SWZ.

5.    Oferty można składać osobiście lub listownie (z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w HALDEX S.A., Pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach, pokój nr 542 w terminie do dnia 30.04.2024 r. do godz. 10 00  w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu. Na opakowaniu należy umieścić: pieczęć firmową Oferenta, adres Oferenta, adres Zamawiającego, numer sprawy, przedmiot zamówienia oraz napis: „Nie otwierać przed dniem 30.04.2024 r. godz. 10.15”.

6.    Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2024 r. o godz. 10.15 w sali nr 518.

7.    Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:
- w sprawach technicznych: Marek Sikora tel. 501 599 953,  Wiesław Dwornik tel. 662 187 765.
- w zakresie formalnym związanym z procedurą:  
Anna Guzik tel. 502 550 952, Anna Paradecka tel. 797 334 192.                                             

8.    Zamawiający nie będzie domagał się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9.  Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w HALDEX S.A. ni., dostępnym na stronie internetowej www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi i Konkursy” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

10.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn w każdym czasie.

 SWZ_P_10_2024.pdf

Zalacznik-nr-2-_SWZ_Ochrona_CSOG_10_2024.docx

Zalacznik-nr-3-_SWZ_Ochrona_CSOG_10_2024.docx

Zalacznik-nr-4-_SWZ_Ochrona_CSOG_10_2024.docx

Zalacznik-nr-5-_SWZ_Ochrona_CSOG_10_2024.docx

Zalacznik-nr-7,8-_SWZ_Ochrona_CSOG.docx