maskmask

Przetarg nr 31/2022

Przetarg nr 31/2022

 Zamawiający ogłasza zamówienie na:

Zakup i dostawa kontenerowej stacji transformatorowej (stacja Trafo) wraz z wyposażeniem dodatkowym, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego tj. budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 2 MWp, na terenie Zakładu Granulacji i Obsługi Kopalń w Zabrzu

1. Rodzaj zamówienia: Przetarg nr 31/2022,

2. Termin realizacji zamówienia: do 18 tygodni po podpisaniu umowy.

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego haldex.com.pl w dziale „Przetargi i Konkursy” lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 30.12.2022r. w dni robocze w godzinach 7:00 – 14:00.

4. Oferty można składać osobiście lub listownie (z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę Oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7:00-14:00 w HALDEX S.A. , pl. Grunwaldzki 8-10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 23.01.2023 r. do godz. 9.00. 

5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości brutto 51 000 zł

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - oferta musi obejmować cały zakres zamówienia.

7. Zamawiający nie będzie wymagać od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania.

8. Zamawiającemu przysługuję prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn. 

9. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.01.2023 r. o godz. 9.15 w sali nr 518.  

10. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacje z Oferentami, których oferty zostały złożone prawidłowo i zgodnie z zapisami SIWZ oraz zostały zakwalifikowane do dalszego etapu postepowania.

11. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:

       - w sprawach technicznych: Marek Sikora , tel. : +48 501 599 953

       - w sprawach formalnych: Jolanta Jamróz, tel.: +48 32 786 95 60.

12. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z:- Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. Obowiązującymi w HALDEX S.A., dostępnymi na stronie internetowej haldex.com.pl w dziale „Przetargi i Konkursy” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

 

                          doc      SIWZ_przetarg_31_2022.pdf

                                               Rysunki_Techniczne.pdf