maskmask

Przetarg nr 33/2019

Przetarg nr 33/2019

Zakup i dostawa wozideł przegubowych o ładowności 40 Mg
dla Haldex S.A. w ilości 5 sztuk

 

 1. Zamawiający ogłasza zamówienie na:

Zakup i dostawa wozideł przegubowych o ładowności 40 Mg dla Haldex S.A. w ilości 5 sztuk”.

 1. Rodzaj zamówienia: Przetarg nr 33/2019,

 2. Termin realizacji zamówienia: nie później niż 120 dni od daty podpisania umowy.

 3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi” lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 21.11.2019r. w dni robocze w godzinach
  7:00 – 14:00.

 4. Oferty można składać osobiście lub listownie ( z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7:00-14:00 w HALDEX S.A., pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 09.12.2019 r. do godz. 1000.

 5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 90 000 zł brutto.

 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - oferta musi obejmować cały zakres zamówienia.

 7. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 8. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania,
  że Przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.

 9. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.12.2019 r. o godz. 10:15 w sali nr 518.

 10. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:

- w sprawach technicznych: Marek Sikora, tel. : +48 32 786-95-45, 501 599 953,

- w sprawach formalnych: Jolanta Jamróz, tel.: +48 32 786 95 60.

 1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z regulaminem postępowania w sprawach
  o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. Obowiązującymi w HALDEX S.A., dostępnym na stronie internetowej
  www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

 

ikonka pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia