maskmask

Konkurs Ofert nr 1/2020

 1. Rodzaj zamówienia: Konkurs ofert nr 01/2020.

 2. Termin realizacji zamówienia: 8 tygodni od daty przekazania placu budowy dla każdego
  z etapów.

 3. Szczegółowy Zakres Zamówienia dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej

Zamawiającego www.haldex.com.pl w dziale „Konkursy” lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 30.01.2020 r. w dni robocze w godzinach 7:00 – 14:00.

 1. Oferty można składać osobiście lub listownie (z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data

dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7:00-14:00 w HALDEX S.A., pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 18.02.2020 r. do godz. 1000.

 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 16 000,00 zł brutto.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - oferta musi obejmować cały zakres zamówienia.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.02.2020 r. o godz. 1015 w sali nr 518.

 5. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:

 

 • w sprawach technicznych: Marek Sikora, tel. : +48 32 786-95-45, 501 599 953,

Agnieszka Szuba.tel.: 797-334-172

 • w sprawach formalnych: Aleksandra Litwińska , tel. +48 32 786-95-60,

Jolanta Jamróz, tel.: +48 32 786 95 60.

 1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie

zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp.

Obowiązującymi w HALDEX S.A., dostępnym na stronie internetowej www.haldex.com.pl
w dziale „Przetargi” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

 

Szczegółowy zakres zamówienia

Opis techniczny cz1

Opis techniczny cz2

Plan sytuacyjny